Όροι χρήσης και συμμετοχής

  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους παρόντες όρους συμμετοχής προσεκτικά, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των διοργανωτών και των συμμετεχόντων αλλά και με την επιλογή – συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό. Με την υποβολή της συμμετοχής σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποιαδήποτε στιγμή ή από καιρό σε καιρό, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας προτρέπουμε όπως τους επανεξετάζετε τακτικά, και αν δεν συμφωνείτε με τους όρους τώρα ή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε την επιλογή να μην υποβάλλετε αίτηση, ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

  La Banda

  H εταιρεία με την επωνυμία Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (εφεξής: «Παραγωγός»), που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Στουντίου 10-12, πρόκειται να προβεί στην τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού διαγωνισμού/talent show με τον τίτλο “La Banda” (εφεξής ο «Διαγωνισμός») που θα μεταδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον τηλεοπτικό σταθμό epsilontv (ή όπως τυχόν θα έχει μετονομασθεί κατά το χρόνο μετάδοσης της εκπομπής, και θα ονομάζεται στο εξής ο «Σταθμός») κατά τη διάρκεια της σεζόν 2018-2019.  

  Το La Banda είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, που απευθύνεται σε αγόρια ηλικίας 14-24 ετών. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να βρει 5 αγόρια, που θα δημιουργήσουν το νέο boyband της Ελλάδας.

  Ο διαγωνισμός αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις:

  Auditions, middle shows και live shows. Η επιλογή και ο αποκλεισμός των συμμετοχόντων στα auditions και τα middle shows γίνεται τόσο από το κοινό κοριτσιών μέσο app όσο και από την κριτική επιτροπή. Στα live shows ψηφίζει και το τηλεοπτικό κοινό. 

  Με το παρόν καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή στο αρχικό στάδιο προεπιλογής («κάστινγκ») των συμμετεχόντων. 

  Με την αποδοχή των παρόντων όρων ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό.  

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ:

  Με την υποβολή της φόρμας συμμετοχής του στην ιστοσελίδα, ο συμμετέχων δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής και προεπιλογής των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό:

  1. Δικαιώμα συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους . Σε περίπτωση που ανήλικος άνω των 14 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβληθεί η γραπτή συγκατάθεση των γονέων του, ή των εχόντων την γονική μέριμνα αυτού, ενώ σε περίπτωση που θα συμμετάσχει στο στάδιο των Auditions ή άλλο στάδιο του Διαγωνισμού υποχρεούται να συνοδεύεται από τους γονείς του ή τους έχοντες την γονική του μέριμνα. Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι του Σταθμού και του Παραγωγού, οι συγγενείς αυτών -πρώτου και δεύτερου βαθμού- και οι σύζυγοι αυτών. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά την Ελληνική νομοθεσία.

  2. Διάρκεια

  Η προεπιλογή θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 25/06/2018 και θα λήξει στις 20/08/2018. Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

  3. Διαδικασία συμμετοχής

  Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία προεπιλογής του Διαγωνισμού θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμό και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο συμμετοχής στον Διαγωνισμό “La Banda” και στη συνέχεια να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του αποδεχόμενος ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.  

  4. Επιλογή συμμετεχόντων, Περιεχόμενο και Δεδομένα που Υποβάλλονται

  Ο Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και του περιεχομένου που υποβάλλει, κοινοποιεί ή δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής. Ελλιπή, ανακριβή ή αναληθή υποβληθέντα στοιχεία, και ψευδείς δηλώσεις, δίνουν το δικαίωμα τον Παραγωγό πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού να αποκλείσει τον συμμετέχοντα ή υποψήφιο από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να παρουσιάζεται στον Παραγωγό ή σε τρίτους ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του συμμετέχοντος.

  5. Πνευματικά δικαιώματα

  Κάθε συμμετέχων, εκχωρεί στον Παραγωγό δια του παρόντος, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης σε ολόκληρο τον κόσμο της εικόνας, της φωνής, και γενικότερα της παρουσίας του στα πλαίσια των επιμέρους σταδίων της διεξαγωγής του Διαγωνισμού χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: την άδεια χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, εκχώρησης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και για άλλη χρήση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το σύνολο ή μέρος της φωνής, της παρουσίας, των δεδομένων, προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που δημιουργήθηκε από τον Συμμετέχοντα και που υποβάλλεται, ανεβάζεται ή με άλλο τρόπο μοιράζεται με τον Παραγωγό, για οποιοδήποτε σκοπό σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο γνωστό σήμερα ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, καθώς και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές γνωστές σήμερα ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και διαφήμισης, αγοράς και προώθησης αυτών. Περαιτέρω, ρητά και ανεπιφύλακτα παραχωρεί δια του παρόντος στον Παραγωγό το δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των ως άνω δικαιωμάτων (συνολικά ή επιμέρους) σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και χωρίς οιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρηση για την οποία ήδη από σήμερα παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά την απόλυτη κρίση του Παραγωγού καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση εκ του λόγου αυτού.

  6. Ο Παραγωγός θα επικοινωνήσει με τον συμμετέχοντα σε περίπτωση που θα γίνει αποδεκτός για να συμμετάσχει στο στάδιο της προεπιλογής ("κάστινγκ"). Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, όπως τη μέρα και τον τόπο του κάστινγκ. Ο συμμετέχοντας θα πρέπει εμφανιστεί στο στάδιο της προεπιλογής, να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο της αίτησης που θα του δοθεί από τον Παραγωγό («Αίτηση Συμμετοχής»). Στην Αίτηση Συμμετοχής, ο συμμετέχων θα αποδέχεται ρητά τους Ειδικούς Όρους συμμετοχής, ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο κάστινγκ και το Διαγωνισμό. Η διαδικασία του κάστινγκ και της προεπιλογής των Συμμετεχόντων θα αποφασιστεί από τον Παραγωγό κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει επιλεγεί για την επόμενη φάση. Στη συνέχεια ο Συμμετέχων θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση συμμετοχής στο τελικό στάδιο επιλογής, πριν από τα Live Shows (ζωντανά σόου). Η απόφαση για το εάν ένας συμμετέχων πέρασε ή όχι στην επόμενη φάση εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του Παραγωγού. 
   

  7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα των παρόντων όρων και τυχόν πρόσθετων όρων που μπορέι να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η μη ρητή και πλήρης αποδοχή και υπογραφή οποιωνδήποτε από τους όρους και αιτήσεις από τον Συμμετέχοντα πριν ή/και καθ' όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και μετά το τέλος αυτού αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.

  8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

  Δια του παρόντος και με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του, ο συμμετέχων συναινεί  ρητά  στην συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Παραγωγό, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του σχετικού Εθνικού Εφαρμοστικού Νόμου. Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιεί ο συμμετέχων στον Παραγωγό μέσω της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «La Banda» συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του σχετικού Εφαρμοστικού Νόμου.

  Ο συμμετέχων  γνωρίζει ότι διατηρεί  τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους
  • Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων του
  • Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του . Ο Συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του, και μπορεί να ζητήσει από τον Παραγωγό να διαγράψει τα δεδομένα αυτά ανά πάσα στιγμή, αν αποφασίσει να αποσύρει την αίτηση του ή τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Παραγωγός θα διαγράψει τα δεδομένα του αιτούντα εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή της γραπτής αίτησης του.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του. Ο συμμετέχων μπορεί  ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων τους παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής του.
  • Δικαίωμά για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων του 

  Ο Παραγωγός και τα αρμόδια πρόσωπα εφαρμόζουν  συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ο Παραγωγός και ο Σταθμός καταβάλλουν  κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζονται  τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσει να τα τηρεί κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

  Ο Παραγωγός  και  ο Σταθμός διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν  τους όρους του παρόντος , καθώς και να ακυρώσουν  αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο. 


  9. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης

  Σε καμία περίπτωση ο Παραγωγός ή/και ο Σταθμός δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή θανάτου ή για οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, οικονομικών αποθετικών ή μη ζημιών οποιουδήποτε είδους που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα και τον Διαγωνισμό, ενδεικτικά και μη περιοριστικά στη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τον συμμετέχοντα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει ο συμμετέχοντας, τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Ο Παραγωγούς ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

  10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

  Αυτοί οι Όροι και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν και από το Διαγωνισμό- αντικείμενο του παρόντος- αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  Please publish modules in offcanvas position.